KLUBAREN ARAUAK ETA BARNE-ARAUDIA

TALLU MENDIZALE KIROL KLUBAREN ARAUAK ETA BARNE-ARAUDIA

TALLU mendi-atala TALLU MENDIZALE KIROL KLUBAren parte da. Irabazi-asmorik gabeko elkartea da, mendizaletasuna bultzatzeko jarduerak antolatu eta mendi-ibiliak egiten dituena. Jarduera horiek gauzatu ahal izateko, arauak ditugu, ezinbestean bete behar direnak elkarteak ondo funtziona dezan. Arau horien guztien helburua mendi-ibilietan segurtasuna bermatzea da, baita mendi-irteerak are atseginagoak egitea ere. Araurik gabe ezinezkoa da klub bat eratzea eta behar den moduan funtzionatzea. Arau horiei eusten badiegu, hobeto eta segurtasun handiagoz ibiliko gara. Erregelamendu hau 2023 ko Irailaren 21 ean Batzar Orokorrean onartu zen.

 1. KAPITULUA

Irteerak antolatzeko, funtzionatzeko eta eurotan parte hartzeko arauak.

1.- Irteera bat abian jartzeko, aldez aurretik klubeko erabaki-organoek zehaztu beharko dute, urteko Jarduera Programaren barruan egon beharko du, eta Batzar Orokorrean edo horretarako egiten diren batzar espezifikoetan onartu beharko da.

Ohiz kanpoko irteerak ere antola daitezke, Zuzendaritza Batzordeak hala erabakitzen badu. Eta, premiazkoak ere bai, baldin eta, gutxienez, klubaren presidentearen oniritzia badute.

2.- Irteera bat antolatzea erabakitzen denean, klubak bazkide guztiei irteera horren berri eman behar die, eskura dituen komunikabideen bidez. Datari, ibilbideari, luzerari, zailtasunari, iraupenari, ordutegiei, hornidurari, ekipamenduari eta abarri buruzko informazioa eman behar da, eta pertsona bakoitzak erabaki beharko du parte hartu ala ez. Era berean, irteera horretarako behar diren baliabideen berri ere emango da: talde antolatzailea, garraioa (autoz, autobusez, klubaren ohiko irteera-puntutik oinez ote den, etab.).

3.- Irteerak Batzordeak aukeratutako orduan eta tokitik abiatuko dira, autobusez edo autoz (parte-hartzaileen ibilgailuak erabilita). Klubaren erantzukizuna logistikaren antolaketara mugatzen da.

Erabili beharreko garraiobidea autobusa denean, aldez aurretik izena eman behar da, antolakuntzak adierazitako lekuan. Izena emateko azkeneko eguna www.tallumendizale.eus webgunean iragarriko da.

Plaza kopuru mugatua badago, klubeko kideek lehentasuna izango dute kide ez direnen aurretik, baldin eta ezarritako epeetan izena eman badute.

Pertsona batek beste bat inskribatzen badu, bere gain hartuko ditu –gonbidatu horren ordez− araudi honetako baldintza guztiak.

Izena ematen denean, bidaiari dagokion zatia ordaintzeko konpromisoa hartzen da.

4.- Klubak irteera bakoitzaren ordutegiak, ibilbidea eta gainerakoak aldatzeko eskubidea izango du, baita irteera bertan behera uztekoa ere. Aldaketa horiek aldez aurretik komunikatzeko ahalegina egingo da, eta, ezinezkoa bada, irteeraren unean bertan jakinaraziko dira.

Irteeran bertan ezinbestekoren bat edo larrialdiren bat gertatuz gero, bertan behera utzi ahal izango da. Halakoetan, gidari-lanetan dabilenak hartutako erabaki horren berri klubeko presidenteari emango zaio, bai eta interesa duten pertsona guztiei ere.

5.- Puntualtasunari lehentasuna emango zaio. Antolakuntzak ez  du itxarongo, eta jarduerak aurreikusitako ordutegietan hasiko dira (garraioa, irteeraren hasiera…).

6.- Parte-hartzaile guztiek egoera fisiko egokian etorri behar dute, hau da, irteeraren ezaugarrietarako egokia den egoera fisikoan. Hortaz, edozein parte-hartzailek jarduera egiteko baldintza fisiko eta/edo psikikoei dagokienez segurtasunik eza sentitzen duenean, haren koordinatzaile-taldeari jakinarazi beharko dio.

7.- Klubak ulertzen du parte-hartzaile bakoitzak Mendizale Federazioaren federazio-fitxa duela, eta, beraz, istripu-aseguru batez estalita dagoela. Mendian gerta daitezkeen istripuetarako aseguratuta egotea norbanako bakoitzaren ardura da.

Klubak fitxak egiteko bidea erraztuko du.

Nolanahi ere, klubak ez du erantzukizunik izango irteeretan federazio-fitxarik ez duen edozein parte-hartzailek izan dezakeen edozein istripu pertsonaletan. Beraz, federatu gabeko pertsona bakoitzak FEDERAZIO-FITXARIK GABEKO PARTE-HARTZAILEEN BAIMEN INFORMATUA sinatu beharko du.

8.- Parte-hartzaile guztien ekipamenduak jarduerarako egokia izan behar du (oinarrizko botikina, arropa erosoa, berotzekoa, txubaskeroa, errepiderako txaleko islatzaileak, eguzki-babesa eta mendiko botak, hidratazioa, makilak, janaria, etab.), eta parte-hartzaile batek izan ditzakeen beharrizan bereziak (sanitarioak…) parte-hartzaile horren erantzukizun esklusiboa izango dira, eta antolatzaileari jakinarazi beharko zaizkio.

9.- Erabat debekatuta dago ingurune naturala kaltetzea. Beraz, galarazita dago landareak batzea, fauna molestatzea, harriak edo beste edozein elementu natural biltzea eta gure bisitaren arrastoa uztea. Gogora dezagun natura denok gozatzeko ondasuna dela eta gure ostean beste pertsona batzuk etorriko direla.

10.- Gure klubeko kide guztiei errespetua zor zaie, batez ere adinekoei, adingabeei eta zailtasunen bat dutenei, baita ibilbidean sortzen diren taldeetako bidaideei ere. Ibilbidea ondo egiteko, taldean elkartasunak izan behar du nagusi.

11.- Zuzendaritza Batzordeak edo, bestela, klubeko presidenteak koordinatzaile bat izendatuko du irteera bakoitzerako, eta hura arduratuko da irteera antolatzeaz (garraioa, matrikulak kobratzea, ibilbidea eta begiraleak/gidariak izendatzea). Era berean, ibilbidean sor daitezkeen aldaketak egiteko baimena ere berak izango du. Irteera batean parte-hartzaile asko badaude, koordinatzaileak laguntzaileak eduki ahal izango ditu. Irteera motaren arabera, koordinatzailea gidaria izan daiteke. Bertaratuek irteera antolatzen duen taldearen jarraibideak bete beharko dituzte.

12.- Irteera koordinatzen duenak gutxienez bi gidari izendatuko ditu, taldea edo taldeak babesteko. Taldeko kideek batera joan behar dute, eta inoiz ez diote aurrea hartu behar gidatzen ari denari. Arrazoiren batengatik ezarritako bidetik irten beharra badago, gidariari adierazi beharko diote, eta eragozpenen bat sortzen bada ere bai. Era berean, ezin da beste ibilbide bat egin edo aurreikusitako ibilbidearen zati bat aldatu. Norbaitek hori egitea erabakitzen badu, txangoaren arduradunari jakinarazi beharko dio, eta bere erantzukizunpean eta arriskupean egingo du (entzun duela egiaztatu eta berretsi dezakeen jendearen aurrean esanda). Ibilaldian ahalik eta elkartuen joango da.

Kontuan hartu behar da gidatzen duen jendea arduratuko dela taldea osorik heltzeaz ibilaldiaren amaierara. Gogora dezagun nork laguntzen dion taldeari eta alderantziz. Gidari batek taldeburuan kokatu beharko du ibilaldi osoan zehar, parte-hartzaileen erritmoa markatuko du eta ezingo zaio aurrea hartu. Beste gidaria taldearen atzeko partean jarriko da, taldea zarratzen.

13.- Klubak ahalegina egin behar du koordinazioaz eta irteeren gidaritzaz arduratzen direnek prestakuntza egokia izan dezaten. Prestakuntza hori interesa izan dezaketen gainerako pertsona guztientzat ere izango da. Horretarako, prestakuntza-ekintzak antolatu behar dira, edo beste erakunde batzuek antolatutakoetan parte hartu, mendi-ibilien klubek, federazioek eta beste erakunde publiko edo pribatu batzuek antolatutakoetan alegia.

14.- Jarduera bat gidatzeaz arduratzen diren kideek pertsona bati parte-hartzen ez uzteko eskumena izango dute, baldin eta:

– pertsona hori adingabea bada eta ez badu pertsona heldu arduratsu batek laguntzen.

– jarduera guztiz bateraezina bada bere baldintza fisikoekin.

– ez badu irteeraren ezaugarrietarako beharrezkoa den ekipamendurik.

– txangoak normaltasunez egitea behin baino gehiagotan eragotzi badu.

15.- TALLU MENDIZALE KIROL KLUBAren jarduerak irekiak dira, hau da, adinez nagusi den edonork har dezake parte, baita heldu arduradun batek lagundutako edozein adingabek ere.

Parte hartzen duenak maskotaren bat badarama, lotuta eraman beharko du; bestela, edozein gertakariren aurrean, erantzukizuna maskotaren jabearena izango da.

Jardueretan parte hartzeko ez da beharrezkoa klubeko kide izatea, klubekoak ez diren pertsonek ere har dezakete parte. Izan ere, horixe da bilatzen dena, klubekoa ez den jendea hurbiltzea kluba ezagutzeko eta kide egiteko.

16.- Klubaren bidaia batean parte hartzeak izaera desberdineko gastuak sortzen ditu, eta parte-hartzaile guztiek ordaindu behar dituzte. Beraz, prezio bat ezarri behar da eta denen artean ordaindu; hori bai, prezioak desberdinak izango dira parte-hartzaile bakoitzaren tipologiaren arabera, kontuan hartuta klubeko kide diren ala ez.

Klubeko kideek prezio bat ordainduko dute, bidaiak sortzen dituen gastuak kalkulatu ondoren zehaztuko dena, eta kide ez direnek, berriz, Batzordeak erabakitzen duen gain-prezioa ordainduko beharko dute (gutxienez 5 € autobusez egiten diren eguneko txangoetan, eta gutxienez 15 € asteburukoetan).

17.- Klubeko kide guztiek bazkide-zenbaki bat izango dute, pertsonala eta besterenezina. Horrek klubeko kide gisa identifikatuko ditu, eta klubak edo enpresa babesle edo laguntzaileek eskaintzen dituzten abantaila eta deskontuen onuradun izatea ahalbidetuko die.

18.- Klubeko kide guztiek beren gain hartzen dute klubaren irudi ona sustatzeko konpromisoa, eta klubarena ez ezik, kluba babesten eta laguntzen dutenena ere bai. Ezingo dute jardun kalte ekonomikoa edo bestelako kaltea eragiteko moduan, bereziki publizitate negatiboa eginez. Kluba, kirol-erakundea den aldetik, eta Zuzendaritza Batzordea ez dira inondik ere jarduketa horien erantzule izango.

19.- Datu pertsonalen bat aldatzen duen edonork (telefonoa, helbidea, helbide elektronikoa, etab.) klubeko idazkaritzari jakinarazi beharko dio zuzenean.

20.- Klubeko edozein kidek proposa ditzake ezagutzen dituen ibilbideak, betiere gainerako kideek gozatzeko beharrezkoak diren baldintzak betetzen dituela uste badu. Horretarako, klubeko Ibilbide Batzordera joko du.

 1. KAPITULUA

Klubaren liburu ofizialei buruzko kontsulta.

21.- Klubeko edozein kidek aztertu ahal izango ditu klubaren liburu ofizialen edukiak, klubaren estatutuetan ezarritakoaren arabera. Honako hauek dira liburuak: bazkide guztien zerrenda jasotzen duen liburua, batzarretako eta zuzendaritza-batzordeetako akta-liburua, kontabilitate-liburua, urteko kontuen liburua eta klubak funtzionatzeko beharrezkotzat jotzen dituen bestelako liburu osagarriak. Kontsulta egiteko, idatziz egin beharko zaio eskaria klubeko presidenteari. 10 eguneko epea dago eskaera hori betetzeko.

 1. KAPITULUA

Diziplina-araubidea.

22.- Diziplina-ahala. Klubeko Zuzendaritza Batzordea −Batzar Orokorrean aukeratua− arduratuko da diziplina-ahalmena erabiltzeaz klubeko kide diren eta/edo klubaren jardueretan parte hartzen duten eta/edo haren egitura organikoaren parte diren pertsona guztiei dagokienez.

23.- Arau-hausteak. Arau-haustetzat edo faltatzat hartuko dira estatutuetan, barne-araudian eta aplikatu beharreko indarreko gainerako legerian jasotako arauak urratzen dituzten egiteak edo ez-egiteak, eta honela sailkatuko dira: arinak, larriak eta oso larriak.

24.- Arinak izango dira TALLU MENDIZALE KIROL KLUBAren estatutuetan eta arauetan jardueren garapenari buruz jasotako arauak urratzen dituzten egintzak, betiere larritzat edo oso larritzat jotzen ez badira. Era berean, arintzat jotzen da klubaren kuota ez ordaintzea −Batzar Orokorrak ezarritako zenbatekoan eta epean−, urtebetera arte.

25.- Honako hauek hartuko dira arau-hauste larritzat:

 1. Sei hilabeteko epean edozein arau-hauste arin hiru aldiz edo gehiagotan errepikatzea.
 2. Kluba osatzen dutenekiko edo jardueretan parte hartzen dutenekiko errespetu faltak edo tratu iraingarriak.
 3. Klubaren jarduerak garatzen diren bitartean izandako edozein portaera, baldin eta klubaren irudiarentzat edo jarduerak babesten edo laguntzen dituztenen irudiarentzat kaltegarritzat edo desegokitzat jo badaiteke.
 4. Kuota ez ordaintzea −Batzar Orokorrak ezarritako zenbatekoan eta epean− urtebetez.

26.- Honako hauek hartuko dira arau-hauste oso larritzat:

 1. Hamabi hilabeteko epean edozein arau-hauste larri behin baino gehiagotan egitea.
 2. Klubaren ondarearen kontrako jokabide kaltegarri edo delituzko guztiak, baita jardueretan parte hartzen duen edozeinen osotasun fisikoaren aurkakoak ere.
 3. Kuotak ez ordaintzea −Batzar Orokorrak ezarritako zenbatekoan eta epean− bi urtez.

27.- Honako hauek dira arau-hauste mota bakoitzari dagozkion zehapenak, Zuzendaritza Batzordeak arau-hausteen arabera aplikatu beharko dituenak:

 1. Arau-hauste arinak: arau-haustea egin duen jarduera horretatik kanpo uztea kide hori. Gainera, portaera aldatzeko gomendio bat helarazi behar zaio pertsona horri.
 2. Arau-hauste larriak: aldi baterako klubetik kanporatzea kide hori, Zuzendaritza Batzordeak egokitzat jotzen duen denbora-tarterako alegia; hori bai, aldi hori ez da sei hilabetetik gorakoa izango.
 3. Arau-hauste oso larriak: klubetik aldi baterako kanporatzea, sei hilabetetik urtebetera, edo klubetik behin betiko kanporatzea. Azken hori Batzar Orokor batean berretsi beharko litzateke.

28.- Diziplina-prozedura.

 1. Klubeko edozein kidek edo klubak antolatutako jarduera batean parte hartzen duen beste edozeinek uste baldin badu inork arau-hausteren bat egin duela, ahoz edo idatziz jakinarazi ahal izango dio klubeko presidenteari, eta hurrengo ohiko Zuzendaritza Batzordera eramango da.
 2. Gertaeraren berri jaso ondoren, Zuzendaritza Batzordeak erabakiko du zehapena jarri behar den ala ez, eta zelako zehapena. Beharrezkoa izanez gero, inplikatua eta/edo horren lekuko den jendea agertzeko eskatu ahal izango da.
 3. Falta arina bada, salatutako pertsonari ahoz jakinaraziko zaio; larria edo oso larria bada, ordea, idatziz.

29.- Zehapenak betearaztea. Ezarritako zehapenak berehala betearaziko dira, eta haien aurka jar daitezkeen erreklamazio eta errekurtsoek ez dute haien betearazpena geldiaraziko edo etengo. Errekurtsoa onartzen bada, zehapena deuseztatu egingo da.

KLUBEKO KIDE IZATEA

30.- Klubaren abonuak urtebeterako balio du, urtarriletik abendura; beraz, lehen aldiz abonua ordaintzen duen pertsona oro kidetzat hartuko da urtearen gainerako zatirako, izena ematen den egunetik urte horren amaierara arte.

Klubeko kide izateko, Zuzendaritza Batzordeari idatziz eskatu beharko zaio, eta hark onartzea erabaki ondoren, dagokion sarrera-kuota ordaindu beharko da.

Inskripzioak eskudirutan ordaindu beharko dira (lehenengo aldian bakarrik) edo transferentzia bidez klubaren banku-kontuan.

Hurrengo urteko eta ondoko urteetako abonu-berritzeak banku-helbideratzearen bidez egingo dira, eta horretarako, inskripzio-fitxan adierazitako kontu korrontearen kodea erabiliko du klubak. Salbuespen gisa, abonuak eskudirutan berritu ahal izango dira aurreko urteko urrian, azaroan eta abenduan.

Baja idatziz eskatuko da, azaroaren amaierara arte. Egun horretatik aurrera jasotako baja-eskaerak indarrik gabe geratuko dira, eta abian den abonu-berritzearen hurrengo urtean ordainduko dira.

Klubean sartu ondoren, kide berria Tallu Mendizale KK whatsapp taldean sartuko dute. Whatsapp  talde horren helburua da klubeko kide guztiei interesatzen zaizkien gaiei buruzko informazioa ematea, batez ere klubak antolatzen dituen jarduerekin eta ezagutzera eman nahi diren beste batzuekin zerikusia duten gaiei buruzko informazioa; betiere mendizaletasunaren eta mendi-ibilien sustapenarekin zerikusia badute, eta pertsonen duintasunaren aurka egiten duen, diskriminatzailea izan daitekeen edo pertsonen sentsibilitatea kaltetu dezakeen hizkera erabiltzea saihestuta.

AZKEN XEDAPENA

31.- Klubeko bazkide bakoitzak edo jardueretan parte hartzen duen kide bakoitzak konpromisoa hartzen du, batetik, erregelamendu honetako arauak betetzeko, eta bestetik, talde koordinatzaileak edo gidariek irteerak egiten diren bitartean edo Zuzendaritza Batzordeak klubarekin zerikusia duten gaietan emandako bestelako jarraibideak betetzeko.